Vedtekter

LOV FOR LEIRSUND IDRETTSLAG stiftet 15.06.1932.

Vedtatt 1932 med senere endringer av 05.12.1989.
Godkjent av Idrettsstyret
Jfr. NIFs lov § 3.

§ 1

FORMÅL

Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§ 2

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets. Laget er tilsluttet de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget har sete i Skedsmo kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.

§ 3

MEDLEMMER

Enhver som innordner seg lagets og overordnese idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet (jfr. NIFs lov § 39).

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt forhold til laget i orden.

Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd samt lagets lover og bestemmelser.

For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds ”straffebestemmelser om forgåelser”.

§ 4

KONTINGENT

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastesettes hvert år av årsmøte.

Medlemmer som skylder kontingent for mer en ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner.

§ 5

ÅRSMØTE

Lagets høyeste myndighet er årsmøte som holdes hvert år i november/desember måned. Årsmøte innkalles av styret med minst 3 uker varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag må være sendt il styret senest 2 uker før årsmøtet. (Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøte. Denne bestemmelsen er ikke obligatorisk).

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle sakene skal vedtakene, for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnet idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding.
 2. Behandle regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag og saker.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta budsjett
 6. Velge følgende tillitsmenn for en periode på 2 år, unntatt leder som velges hvert år.

a) leder, nestleder, og 3 syremedlemmer av arbeidsutvalget med 1 varamann
b) 2 revisorer med 2 varamenn
c) representanter til idrettens kontaktutvalg i kommunen
d) representanter til ting i de organisasjoner lager er tilsluttet
e) valgkomite, bestående av 3 personer, som velges for 3 år av gangen, vekselvis.
    Lengstsittende er valgkomiteens leder

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. For å ha stemmerett på årsmøte må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Leder, nesteleder og varamenn i arbeidsutvalget og utvalgsleder velges enkeltvis.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer en halvpart av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemming, må alle, for å ansees valgt, ha mer en halvpart av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

7. Godkjenne de valgte gruppestyrer.
8. Gjøre vedtak om å oppette eller legge ned grupper for de enkelte idretter.

§ 6

EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinært årsmøte holdes når styre bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dager varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 7

MEDLEMSMØTER

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig

§ 8

STYRET

Laget ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem (arbeidsutvalget), alle valgte av lagets årsmøte, samt lederen i hvert av de grupper laget har opprettet.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad, herunder ivareta lagets interesser overfor det offentlige gjennom kontaktutvalget.
 3. Vurdere de økonomiske behov innen laget og fordele midler til de enkelte grupper etter opptrykne planer og godkjent budsjett. Tilskudd fra det offentlige, inntekter fra ikke-idrettslig virksomhet og lagkontingenten disponeres av lagets styre.
 4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
 5. Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr. § 1.

Styret/arbeidsutvalget holder møte når ledere bestemmer eller flertallet av medlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede.

Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslag.

Over styret/arbeidsutvalgsmøter føres protokoll.

§ 9

STYRETS ARBEID

 1. Lederen har det daglige ledelse av laget. Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt av styret. Han skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og forbund blir meldt. Lederen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.
 2. Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.
 3. Sekretær skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med leder føre lagets korrespondanse. Han skal dessuten være lagets arkivar.
 4. Kasserer plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kasserer til enhver tid kan ha i kassen. Underkasserere kan velges hvis det er behov.
 5. Revisor skal gjennomgå regnskap i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.

§ 10

GRUPPESTYRER

 1. Har lagets årsmøte gjort vedtak om å opprette grupper, ledes hver gruppe av et styre på minst 4 medlemmer: Leder, kasserer + 2 styremedlemmer. Gruppestyret velges av lagets årsmøte, og halvårsmøte mai/juni. Gruppens leder er medlem av lagets styre, med et annet medlem av gruppestyret som personlig varamann.
 2. Gruppestyret er ansvarlig overfor gruppemedlemsmøter og lagets styre for gruppens økonomi. Gruppens medlemsmøter kan vedta tilleggkontingent til særformål innen gruppen. Disse midler disponeres av gruppestyret.
 3. Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. Det skal gjøre framlegg for lagsstyret om stevner, og stå for det tekniske arrangement. I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen, handler gruppen selvstendig.
 4. Gruppestyret skal sørge for å få frem medlemmene til stevner, og hvis det er nødvendig, fungere som uttagningskomite og sende rapport til lagstyret. Det skal sørge for at lover og disiplin holdes og rapportere overtredelser til lagsstyret.
 5. Gruppestyrer legger fram for årsmøte melding om gruppens virksomhet, deltakelse og plassering i stevner m.v.

§ 11

OPPLØSNING

Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på sakslista, som er tilstilt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsningen vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall.

Sammenlutning med andre la ansees ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med bestemmelser om lovendring, jfr. § 12.

I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettstyret.

§ 12

LOVENDRING

Endringer i denne loven kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på sakslisten, og kreve to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

§ 11 kan ikke endres.

Lovendringer må sendes Idrettstyret til godkjenning.

Kalender

April
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Aktiviteter

27.04.2019
Familiesvømming

11:00 - 14:00

Svømmehallen Asak skole